Still Sitting

Pfhoto of Sandhill Crane sitting on nest

Still Sitting # 405

Advertisements

Pfhoto, Sandhill Crane sitting on nest, little Lake Como, FL