Osprey

photo of Osprey in flight

Osprey # 514

photo, Osprey in flight, Lake Diston, FL