Blue Basil

Close up photo of Blue Basil

Blue Basil # 512

photo, Blue Basil, Daytona Beach,. FL